GDPR för kursdeltagare

Personuppgiftspolicy

Information om personuppgiftsbehandling på Idrottsportalen.se

 

Trygg hantering av dina personuppgifter

Idrottsportalen värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. GDPR har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter – särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Vilka uppgifter vill vi ha?

Med personuppgifter avses namn, personnummer, adress, e-postadress och andra, av dig lämnad information/uppgifter som har relevans för din tid på utbildningen.

Vi behöver ditt samtycke

När du tackar ja till en kurs behöver du lämna ditt samtycke till att Idrottsportalen behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lag.

Varför?

Vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och även för administration, fakturering, kvalitetsarbete, bokföring samt fullgörande av skyldighet enligt lag och myndighetsbeslut.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är Skapa talanger Sverige AB. Kontaktperson är: 
kristian@skapatalanger.se

Hur länge vi sparar data

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt. Olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Så länge du är deltagare och maximalt därefter under två år sparar vi dina uppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i längre tid. Vi sparar uppgifter tills obetald faktura är betald och maximalt under ett år därefter med undantag för uppgifter som vi måste spara enligt bokföringslagen.

Vi sparar kursintyg/behörighetsintyg i 50 år, på uppdrag av Folkbildningsrådet.

Dina rättigheter

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss:
kristian@skapatalanger.se
Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Tillgång till dina personuppgifter

– Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.

– Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex en minimering av personuppgiftshantering, personlig inloggning på alla konton.

Kontaktuppgifter:

Idrottsportalen
kristian@skapatalanger.se

IDROTTSPORTALEN
Expertis, vetenskap och sunt förnuft